Επισκευή Γεννήτριας

Επισκευή αντλίας πετρελαίου

Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση biodiesel στο πετρέλαιο κίνησης παρατηρούνται ολο και συχνότερα προβλήματα στις εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες εξ αιτίας της μυκητολάσπης.

Η πιο συνηθισμένη βλάβη εμφανίζεται στην αντλία πετρελαίου η οποία κολλάει από την μυκητολάσπη και είτε δεν εκκινεί, είτε χάνει τις στροφές της (υπερστροφία / υποστροφία) με αποτέλεσμα η ηλεκτρογεννήτρια να μην μας καλύπτει την στιγμή που την χρειαζόμαστε.

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τον επιτόπιο καθαρισμό της αντλίας με ειδικό χημικό υγρό καθώς και την ρύθμιση της.

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν χρίζει άμεσης επισκευής τότε αποσυνδέουμε την αντλία πετρελαίου και την προωθούμε προς επισκευή σε εξιδικευμένο συνεργείο της Bosch.

Εφ’ όσον επισκευασθεί η αντλία πετρελαίου την επανατοποθετούμε και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και δόκιμες καλής λειτουργίας.

Τοποθέτηση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου

Για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων λόγω της μυκητολάσπης που πετρελαίου κίνησης προτείνεται να τοποθετείτε εξωτερική δεξαμενή πετρελαίου την οποία την συνδέουμε με νέες σωληνώσεις και πλέον θα είναι εφικτό η δεξαμενή να ελέγχεται και να καθαρίζεται πιο εύκολα.

Άλλες Υπηρεσίες

Συντήρηση γεννητριών

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει τη συντήρηση - Service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους.

Πίνακες αυτοματισμού

Το συνεργείο μας δύναται να κατασκευάσει και να επισκευάσει ηλεκτρικούς πίνακες βιομηχανικού αυτοματισμού διαφόρων τύπων

Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Τα πυροσβεστικά-πιεστικά συγκροτήματα αποτελούνται από την κυρίως ηλεκτρική αντλία, την αντλία jockey, και την αντλία diesel.

Είμαστε δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα